دمو تدینار

برای دیدن محیط پلتفرم تدینار از لینک زیر استفاده کنید.

شما می توانید با دسترسی های زیر و ورود مهمان تا ظرفیت چهار نفر بستر تدینار را چک نماید.

دمو تدینار
 • دسترسی مدیر :
  Username: tedinar.admin
  Password: tedinar.admin

 • دسترسی استاد :
  Username: tedinar.host
  Password: tedinar.host

 • دسترسی ارائه دهنده :
  Username: tedinar.provider
  Password: tedinar.provider

 • دسترسی دانش پذیر :
  Username: tedinar.user
  Password: tedinar.user

همچنین جهت درخواست دمو تدینار به همراه کارشناسان ما و دریافت مشاوره اختصاصی می توانید با پشتیبانی در ارتباط باشید.

شماره تماس پشتیبانی: 91550550-021